Sổ tay điện tử

Docly Child

Quy chế làm việc đảng ủy cơ sở không có BTV

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU QUY CHẾ DÀNH CHO ĐẢNG ỦY CƠ SỞ KHÔNG CÓ BAN THƯỜNG VỤ

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0