Sổ tay điện tử

Docly Child

Kết nạp đảng viên

Ước tính thời gian nghiên cứu: 9 phút Tác giả

KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
—–

1- Tiêu chuẩn kết nạp đảng viên

Người vào Đảng phải là quần chúng ưu tú có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; cụ thể:

a- Về trình độ học vấn : Phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên. Đối với quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng sâu, vùng xa phải có trình độ học vấn tối thiểu là đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

b- Về tiêu chuẩn chính trị của người vào Đảng: Thực hiện theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

c- Về kết quả rèn luyện, phấn đấu của người vào Đảng:

– Đối với người vào Đảng là cán bộ, công chức, viên chức trước khi chi bộ xem xét kết nạp phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu “lao động tiên tiến” trở lên.

– Đối với người vào Đảng là học sinh, sinh viên thì kết quả học tập từ loại khá trở lên; hạnh kiểm tốt; tích cực hoạt động phong trào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN, Hội sinh viên và các phong trào xã hội khác do nhà trường tổ chức, được học sinh, sinh viên tín nhiệm.

Lưu ý: Liên quan đến việc kết nạp đảng viên là người Hoa, người có đạo, người vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình… đều có văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện (cấp ủy cơ sở liên hệ với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để được hướng dẫn cụ thể đối với những trường hợp này).

2- Thủ tục kết nạp đảng viên

Thủ tục xét kết nạp đảng viên thực hiện cụ thể theo nội dung tại Điểm 3, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) .

Các văn bản liên quan đến thủ tục kết nạp đảng viên cũng đã được mẫu hóa trong quyển lý lịch người xin vào Đảng mà hiện nay Đảng ủy Khối đang triển khai.

* Một số vấn đề lưu ý khi làm hồ sơ phát triển đảng viên:

– Cấp ủy phải hướng dẫn cụ thể cho quần chúng khai lý lịch người xin vào Đảng (theo hướng dẫn tại khoản 1.4.2, điểm 1.4, mục 1, phần I của Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương ).Yêu cầu người vào Đảng phải tự khai trung thực, đầy đủ rõ ràng các nội dung trong lý lịch của người xin vào Đảng; không tẩy xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ. Kiểm tra các trường hợp khai chưa rõ cần yêu cầu quần chúng khai bổ sung hoặc khai lại trước khi chuyển lên đảng ủy cấp trên.

Một số nội dung mà quần chúng thường khai chưa đảm bảo:

+ Khai chưa rõ từng giai đoạn lịch sử của cha mẹ ruột, cha mẹ vợ (chồng);

+ Khai không đảm bảo các nội dung về quê quán;

+ Không ghi ngày tháng năm được chi bộ xét là cảm tình đảng ở phần đơn xin vào đảng.

– Phải thẩm tra, xác minh cả cha mẹ bên vợ hoặc chồng của quần chúng xin vào Đảng (việc thẩm tra lý lịch quần chúng xin vào Đảng được thực hiện theo điểm 3 tại Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư khóa Trung ương Đảng khóa XIII).

– Thiếu đóng dấu giáp lai vào các trang trong lý lịch của người xin vào Đảng, thiếu nhận xét của chi ủy chi bộ nơi công tác về nội dung khai của quần chúng.

Quá 12 tháng, kể từ khi lập hồ sơ đề nghị xét kết nạp người vào Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp được thì phải làm lại một số tài liệu:

+ Văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ người vào Đảng;

+ Nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng của ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc của ban chấp hành công đoàn cơ sở;

+ Văn bản thẩm tra bổ sung lý lịch của người vào Đảng nếu có thay đổi so với thời điểm thẩm tra lần trước;

+ Ý kiến nhận xét bổ sung của đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng.

Quá 60 tháng, kể từ khi người vào Đảng được cấp giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp, thì chi bộ phải giới thiệu người vào Đảng học lại để được cấp giấy chứng nhận mới trước khi xem xét, kết nạp.

3- Tổ chức lễ kết nạp đảng viên

a) Khi có quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền, chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên kịp thời, không để chậm quá 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

b) Lễ kết nạp đảng viên phải được tổ chức trang nghiêm; tiến hành kết nạp từng người một (nếu kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một buổi lễ).

c) Việc trang trí và nội dung lễ kết nạp: Thực hiện theo điểm 3.8 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII. Cụ thể:

– Trang trí lễ kết nạp đảng viên (nhìn từ dưới lên) : Trên cùng là khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”; cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái), ảnh Mác-Lênin (bên phải), tiêu đề : “Lễ kết nạp đảng viên”.

– Chương trình buổi lễ kết nạp

+ Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);

+ Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu;

+ Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi uỷ đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền;

+ Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ;

+ Đại diện chi uỷ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị;

+ Đại diện cấp uỷ cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có);

+ Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0