Sổ tay điện tử

Docly Child

Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy cơ sở

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU QUY CHẾ DÀNH CHO ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0