Sổ tay điện tử

Docly Child

Công tác Tuyên giáo – Dân vận

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

Công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết và các văn bản, tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0