Sổ tay điện tử

Docly Child

Chuyển sinh hoạt đảng nội bộ

Ước tính thời gian nghiên cứu: 2 phút Tác giả

VIỆC CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG NỘI BỘ

—–

Chuyển sinh hoạt đảng chính thức từ chi bộ này sang chi bộ khác trong cùng một đảng bộ cơ sở dùng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ (liên hệ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để nhận).

Sau khi thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng nội bộ, cấp ủy cơ sở gửi bản photo giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để theo dõi, điều chuyển hồ sơ đảng viên cho phù hợp với thực tế.

Hướng dẫn ghi phiếu chuyển sinh hoạt đảng nội bộ:

+ Đối với đảng viên của chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận;

+ Đối với đảng viên của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0