Sổ tay điện tử

Docly Child

Chế độ sinh hoạt

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHI BỘ

—–

– Mỗi tháng chi bộ phải sinh hoạt định kỳ 01 lần.

– Mỗi quý chi bộ sinh hoạt chuyên đề ít nhất 01 lần.

* Lưu ý:

– Sinh hoạt chi bộ bất thường không được xem là một kỳ sinh hoạt định kỳ.

– Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn ghép với sinh hoạt chi bộ.

– Sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ định kỳ. Có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt định kỳ nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt định kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0