Sổ tay điện tử

Docly Child

Phát và quản lý thẻ đảng viên

Ước tính thời gian nghiên cứu: 4 phút Tác giả

Việc phát và quản lý thẻ đảng viên thực hiện theo điểm 7 tại Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) và mục 2, phần II của Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương; cụ thể như sau:

1. Phát và quản lý thẻ đảng viên

– Ngay sau khi có quyết định chuyển đảng chính thức là Ban Tổ chức Đảng ủy Khối thực hiện việc làm thẻ cho đảng viên mới được công nhận đảng viên chính thức. Chi bộ phát thẻ cho đảng viên trong cuộc họp chi bộ gần nhất (không phải tổ chức lễ phát thẻ đảng viên như trước đây).

– Đảng viên được công nhận chính thức tại tổ chức đảng ở ngoài nước thì do Đảng uỷ Ngoài nước xét, làm thẻ đảng viên; Đảng uỷ Ngoài nước có trách nhiệm quản lý thẻ đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài nước, khi trở về nước được Đảng uỷ Ngoài nước trao thẻ đảng viên.

– Đảng viên từ trần, gia đình của đảng viên đó được giữ lại thẻ đảng viên.

– Đảng viên hoặc tổ chức đảng phát hiện việc sử dụng thẻ đảng viên sai quy định, lấy cắp hoặc làm giả thẻ đảng viên phải kịp thời báo cáo cấp uỷ.

– Định kỳ 5 năm thực hiện kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

* Trách nhiệm của cấp uỷ cơ sở trong việc phát và quản lý thẻ đảng viên: Lập danh sách đảng viên được đề nghị cấp thẻ, xét và làm thủ tục đề nghị cấp uỷ cấp trên trực tiếp xét phát thẻ đảng viên, cấp lại thẻ đảng viên bị mất hoặc bị hỏng. Sau khi có quyết định phát thẻ của cấp uỷ có thẩm quyền, chi bộ tổ chức phát thẻ đảng viên tại cuộc họp chi bộ; định kỳ hằng năm chi bộ kiểm tra thẻ của đảng viên trong chi bộ.

2. Thủ tục xét, cấp lại thẻ đảng viên bị mất, đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng

Chi bộ căn cứ lý do bị mất, bị hỏng thẻ trong bản kiểm điểm của đảng viên để xét và thu 2 ảnh chân dung (cỡ 2 x 3 cm) gửi cùng danh sách đề nghị đảng ủy cơ sở; đảng ủy cơ sở xét, gửi danh sách (theo mẫu) đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cấp lại thẻ đảng viên bị mất hoặc đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0