Sổ tay điện tử

Docly Child

Thôi tham gia cấp ủy

Ước tính thời gian nghiên cứu: 4 phút Tác giả

I- Việc thôi tham gia cấp ủy khi có khi có quyết định nghỉ công tác để nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác

Điểm 16.4 tại Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) quy định việc thôi tham gia cấp uỷ của các đồng chí cấp uỷ viên khi có quyết định nghỉ công tác để nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác như sau:

– Cấp ủy viên khi có quyết định nghỉ hưu thì thôi tham gia cấp ủy đương nhiệm từ thời điểm tính theo ngày nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đã được ghi trong thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu.

Cấp ủy viên khi có quyết định thôi làm công tác quản lý thì thôi tham gia cấp ủy đương nhiệm từ thời điểm quyết định thôi làm công tác quản lý có hiệu lực thi hành.

– Cấp ủy viên tham gia nhiều cấp ủy, khi có quyết định nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, có quyết định nghỉ hưu thì thôi tham gia các cấp ủy mà đồng chí đó là thành viên từ thời điểm quyết định nghỉ công tác chờ nghỉ hưu có hiệu lực thi hành; thời điểm tính theo ngày nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đã được ghi trong thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu; trường hợp chuyển công tác sang đảng bộ khác thì thôi tham gia các cấp ủy trong cùng đảng bộ mà đồng chí đó đã tham gia kể từ khi quyết định có hiệu lực thi hành. Nếu đồng chí đó là thành viên của cấp ủy cấp trên mà nơi chuyển đến trong cùng đảng bộ thì vẫn là cấp ủy viên cấp ủy cấp trên.

II- Việc thôi tham gia cấp ủy theo nguyện vọng cá nhân

– Thôi tham gia chi ủy: Cá nhân chi ủy viên làm đơn xin thôi tham gia chi ủy (nêu rõ lý do xin thôi) gửi chi bộ; chi bộ họp xét và có văn bản đề nghị đảng ủy cấp trên quyết định (đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận thì chi bộ có văn bản gửi đảng ủy bộ phận, đảng ủy bộ phận có trách nhiệm báo cáo để đảng ủy cơ sở quyết định).

– Thôi tham gia đảng ủy: Cá nhân đảng ủy viên làm đơn xin thôi tham gia đảng ủy (nêu rõ lý do xin thôi) gửi đảng ủy; đảng ủỵ họp xét và có văn bản đề nghị đảng ủy cấp trên quyết định.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0