Sổ tay điện tử

Docly Child

Công nhận đảng viên chính thức

Ước tính thời gian nghiên cứu: 2 phút Tác giả

– Chi bộ phải kịp thời xét công nhận chính thức cho đảng viên khi hết 12 tháng dự bị (nghị quyết của chi bộ được ban hành sau khi hết thời gian 12 tháng dự bị).

– Hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức thực hiện theo điểm 4 tại Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thứ Trung ương Đảng (khóa XIII) (các văn bản liên quan đến thủ tục chuyển đảng chính thức cũng đã được mẫu hóa trong quyển hồ sơ chuyển đảng chính thức mà hiện nay Đảng ủy Khối đang triển khai).

* Lưu ý: Ngày vào Đảng là ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp, sau khi được chuyển đảng chính thức thì tuổi đảng được tính từ ngày ban hành quyết định kết nạp.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0