Sổ tay điện tử

Docly Child

Triển khai công tác thi đua hàng năm

Ước tính thời gian nghiên cứu: 3 phút Tác giả

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ cụ thể do cấp trên giao; căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao của từng đảng viên; định kỳ hàng năm, các cấp ủy triển khai công tác thi đua và tổ chức Hội nghị để ký kết thi đua cho đảng viên và tổ chức đảng. Cụ thể:

– Đối với các chi bộ: Tổ chức Hội nghị phát động thi đua cho đảng viên ký kết thi đua (theo Mẫu BBTĐ 01) và thống nhất các nội dung, chỉ tiêu thi đua của chi bộ đăng ký với đảng ủy cấp trên (theo Mẫu ĐKTĐ 02).

– Đối với đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận: Triển khai cho các chi bộ trực thuộc đăng ký thi đua (theo Mẫu ĐKTĐ 02 ), Tổ chức Hội nghị phát động thi đua để chi bộ trực thuộc ký kết thi đua (theo Mẫu BBTĐ 02) và đăng ký thi đua với cấp trên (theo Mẫu ĐKTĐ 02 ).

* Lưu ý:

– Các biên bản thi đua và các bản đăng ký thi đua được gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để theo dõi, đồng thời phải được lưu giữ cẩn thận tại chi, đảng bộ để làm cơ sở phục vụ công tác đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng cuối năm.

– Đối với đảng viên đăng ký và ký kết thi đua một trong các mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ và Hoàn thành nhiệm vụ.

– Đối với các chi, đảng bộ (kể cả chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở) đăng ký và ký kết thi đua một trong các mức sau:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Hoàn thành nhiệm vụ.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0