Sổ tay điện tử

Docly Child

Đảng viên xin ra khỏi Đảng

Ước tính thời gian nghiên cứu: 2 phút Tác giả

ĐẢNG VIÊN XIN RA KHỎI ĐẢNG

—–

Việc đảng viên xin ra khỏi Đảng thực hiện điểm 11.2 tại Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII); cụ thể như sau:

– Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải làm đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ.

– Chi bộ, đảng uỷ bộ phận (nếu có), đảng uỷ cơ sở xem xét, báo cáo Đảng ủy Khối xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xoá tên trong danh sách đảng viên.

* Lưu ý:

– Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.

– Đảng viên đã được cấp uỷ có thẩm quyền quyết định cho ra khỏi Đảng, nếu có nhu cầu được cấp giấy xác nhận tuổi đảng thì cấp uỷ có thẩm quyền xét, cấp “Giấy xác nhận tuổi đảng” cho những người đó.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0