Sổ tay điện tử

Docly Child

Nội dung sinh hoạt

Ước tính thời gian nghiên cứu: 18 phút Tác giả

NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ

—–

4.1. Đối với sinh hoạt định kỳ

Nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ cần bàn và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đánh giá và giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng mới phát sinh của đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, không dàn trải, chung chung, thiếu trọng tâm, kém hiệu quả; đề ra biện pháp để thực hiện chương trình công tác của chi bộ, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên; giám sát, đánh giá kết quả nội dung đảng viên, quần chúng đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ và của từng đảng viên. Cụ thể:

4.1.1- Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chi bộ phân công đảng viên sưu tầm tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nội dung phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ để trao đổi, thảo luận, học tập, làm theo trong chi bộ hoặc sưu tầm kể mẩu chuyện về gương người tốt, việc tốt, rút ra ý nghĩa để đảng viên học tập (có thể mời quần chúng cùng dự). Tùy theo tình hình cụ thể, nếu đã tổ chức sinh hoạt chung trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thì không nhất thiết phải tiếp tục sinh hoạt trong chi bộ nhưng bảo đảm hàng tháng đều sinh hoạt.

4.1.2- Về công tác chính trị, tư tưởng

Chi bộ chọn lọc, tổng hợp những thông tin chính thống về tình hình thời sự trong nước và thế giới (chú ý đến những vấn đề về kinh tế, chính trị – xã hội đang được dư luận trong nước và địa phương quan tâm) theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của cấp trên nhất là những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của địa phương để quán triệt, phổ biến sao cho ngắn gọn, thiết thực.

– Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Kịp thời định hướng tư tưởng cho đảng viên, quần chúng (tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của người lao động; những vấn đề mới phát sinh và các đề xuất, kiến nghị của đảng viên, quần chúng, người lao động trong doanh nghiệp và những đề xuất, kiến nghị của đảng viên, quần chúng, người lao động trong doanh nghiệp để chi bộ có biện pháp giải quyết hoặc đề nghị chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư giải quyết hoặc báo cáo cấp trên về các đề xuất, kiến nghị đó).

4.1.3- Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

4.1.3.1- Đối với chi bộ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp:

a. Căn cứ vào Nghị quyết của chi bộ tháng trước để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và của đảng viên. Nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân chủ quan, khách quan và xác định rõ trách nhiệm của chi bộ và đảng viên. Trong đó chú ý đánh giá các nội dung sau:

– Sự lãnh đạo của chi bộ và tinh thần chủ động, năng động, sáng taọ, nêu cao ý thức trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và chức trách, nhiệm vụ được giao; trong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

– Việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị; tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao (trong tham mưu, nghiên cứu, đề xuất). Đối với đơn vị sự nghiệp cần lưu ý thêm (trong công tác giảng dạy, học tập; khám chữa bệnh hoặc thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học…), việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị.…).

– Việc phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động.

– Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và quy định của cấp ủy cấp trên về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Về công tác tổ chức, cán bộ (theo chức năng, nhiệm vụ từng loại hình tổ chức cơ sở đảng đã được Trung ương quy định); việc tự nghiên cứu học tập nâng cao trình độ, kiến thức của cán bộ, đảng viên; …

– Ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên.

– Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

+ Thực hiện công tác giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên.

+ Việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng, tạo nguồn phát triển đảng viên.

+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

+ Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên do chi bộ phân công.

b. Chi bộ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ.

c. Chi bộ đánh giá chung kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm của đảng viên và quần chúng trong đơn vị; tổ chức báo cáo kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm của đảng viên theo quy định của cấp ủy cấp trên (người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị 6 tháng báo cáo 1 lần, đảng viên báo cáo trong bản kiểm điểm cuối năm). Qua đó, biểu dương, phát huy những ưu điểm; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của từng cấp ủy viên, đảng viên để khắc phục sửa chữa, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

d. Đánh giá kết quả lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể (nêu rõ những việc đã làm được, chưa được và nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của chi bộ và đảng viên được phân công).

đ. Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác hàng quý, năm của chi bộ và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chi bộ đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo và phân công đảng viên để thực hiện. Việc đề ra nghị quyết, nhiệm vụ trong tháng tới phải xác định nội dung trọng tâm; phân công nhiệm vụ và quy định thời gian hoàn thành.

e. Chi bộ thảo luận để thống nhất và quyết định một số vấn đề khác (nếu có) như: Xét đề nghị kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; nghe báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; xử lý kỷ luật hoặc đề nghị xử lý kỷ luật đảng viên, xóa tên, cho ra khỏi đảng; khen thưởng và đề nghị khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, tặng Huy hiệu Đảng…

4.1.3.2- Đối với chi bộ trong các doanh nghiệp:

a. Căn cứ vào Nghị quyết của chi bộ tháng trước để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục. Trong đó chú ý đánh giá các nội dung sau:

– Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ (nêu rõ những việc đã làm được, chưa làm được và nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của chi bộ và đảng viên), trong đó làm rõ vai trò của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc thực hiện điều lệ, các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, các quy định, quy chế của doanh nghiệp.

– Mối quan hệ giữa người lao động với chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp.

– Về công tác tổ chức, cán bộ (theo chức năng, nhiệm vụ từng loại hình tổ chức cơ sở đảng đã được Trung ương quy định).

– Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

+ Thực hiện công tác giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên.

+ Việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng, tạo nguồn phát triển đảng viên…

+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

+ Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên do chi bộ phân công.

b. Chi bộ tự đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ.

c. Chi bộ đánh giá chung kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm của đảng viên và quần chúng trong đơn vị; tổ chức báo cáo kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm của đảng viên theo quy định của cấp trên (người đứng đầu cấp ủy 6 tháng báo cáo 1 lần, đảng viên báo cáo trong bản kiểm điểm cuối năm). Qua đó, biểu dương, phát huy những ưu điểm; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của từng cấp ủy viên, đảng viên để khắc phục sửa chữa, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

d. Tình hình, kết quả lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp.

đ. Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác hàng quý, năm của chi bộ và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chi bộ đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo và phân công đảng viên thực hiện.

Việc đề ra nghị quyết (hoặc phương hướng, nhiệm vụ) trong tháng tới cần thật cụ thể, sát hợp với chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; trong đó, cấp ủy, chi bộ phải xác định nội dung trọng tâm để lãnh đạo giải quyết, tránh dàn trải, thiếu tập trung; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên thực hiện và quy định thời gian hoàn thành.

e. Chi bộ thảo luận và quyết định một số vấn đề khác (nếu có) như: Xét đề nghị kết nạp đảng viên, chuyển đảng đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; nghe báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; xử lý kỷ luật hoặc đề nghị xử lý kỷ luật đảng viên, xóa tên, cho ra khỏi đảng; khen thưởng và đề nghị khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, tặng Huy hiệu đảng

4.2. Đối với sinh hoạt chuyên đề

Sinh hoạt chuyên đề cần chọn những nội dung cụ thể, thiết thực đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để thảo luận và đề ra các giải pháp thực hiện. Chi bộ có thể chọn các nội dung sau để sinh hoạt chuyên đề:

– Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và tổ chức đảng cấp trên (ít nhất 1 năm 1 lần sinh hoạt);

– Về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên;

– Về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.

– Về các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ.

– Về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa.

– Về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

– Về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương cho đảng viên.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0