Sổ tay điện tử

Docly Child

Xây dựng quy chế làm việc

Ước tính thời gian nghiên cứu: 4 phút Tác giả

XÂY DỰNG QUY CHẾ LÀM VIỆC

—–

Quy chế làm việc của mỗi cấp ủy là sự cụ thể hóa các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành các nguyên tắc, chế độ quy định hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng.

Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng là việc làm quan trọng, nhằm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo vai trò lãnh đạo tập thể của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy trách nhiệm mỗi cá nhân cấp ủy viên trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của chi, đảng bộ.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy, tổ chức đảng phải xây dựng Quy chế làm việc; trong quá trình hoạt động, khi cần thiết thì điều chỉnh, bổ sung.

* Một số mẫu quy chế của tổ chức đảng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập:

1. Quy chế làm việc của chi bộ cơ sở

2. Quy chế làm việc của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở

3. Quy chế làm việc của đảng ủy cơ sở có ban thường vụ

3. Quy chế làm việc của đảng ủy cơ sở không có ban thường vụ

* Một số mẫu quy chế của chi bộ, đảng ủy cơ sở trong doanh nghiệp:

1. Quy chế làm việc của chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ)

2. Quy chế làm việc của chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống

3. Quy chế làm việc của chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn nước ngoài

4. Quy chế làm việc của đảng ủy cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ)

5. Quy chế làm việc của đảng ủy cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống

6. Quy chế làm việc của đảng ủy cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn nước ngoài

* Mẫu quy chế của UBKT đảng ủy cơ sở:

Quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở

 

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0