Sổ tay điện tử

Docly Child

Xây dựng kế hoạch và đăng ký chỉ tiêu

Ước tính thời gian nghiên cứu: 2 phút Tác giả

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TẠO NGUỒN

VÀ ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

—–

– Ngay từ đầu năm, cấp ủy đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên (theo Mẫu KHPTĐV ) và đăng ký chỉ tiêu cho đảng ủy cấp trên (theo Mẫu ĐKCTPTĐV ).

Cấp ủy phải chỉ đạo các Đoàn thể thực hiện tốt việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho chi bộ xem xét thực hiện công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; đặc biệt cần chú ý quan tâm tạo nguồn đối với lực lượng đoàn viên TNCSHCM.

– Định kỳ hàng tháng chi bộ xem xét, ra nghị quyết lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng (theo Mẫu NQCTĐ ), đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh sách cảm tình Đảng; Chi bộ giao nhiệm vụ cho cảm tình Đảng để thử thách và phân công cho đảng viên chính thức giúp đỡ cảm tình Đảng phấn đấu vào Đảng; xét, đề nghị cho cảm tình Đảng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; xét, quyết định cho cảm tình Đảng được làm thủ tục xem xét kết nạp Đảng.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0