Sổ tay điện tử

Docly Child

Trách nhiệm của đảng viên và cấp ủy

Ước tính thời gian nghiên cứu: 3 phút Tác giả

TRÁCH NHIỆM CA ĐNG VIÊN VÀ CẤP U
VỀ CHUYỂN SINH HOT ĐNG

—–

1. Đối với đảng viên

– Đảng viên phải xuất trình quyết định hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền cho chuyển công tác, thay đổi nơi cư trú và bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảng viên trong một năm trước thời điểm chuyển sinh hoạt đảng, báo cáo chi uỷ, chi bộ làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức hoặc sinh hoạt đảng tạm thời đến đảng bộ mới.

– Đảng viên phải bảo quản hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng, nếu để mất giấy giới thiệu sinh hoạt đảng và hồ sơ thì phải báo cáo ngay với cấp uỷ nơi đã làm thủ tục trước đó (tường trình rõ lý do bị mất và bản xác nhận của công an xã, phường hoặc huyện, quận… nơi bị mất hồ sơ chuyển sinh hoạt) để cấp uỷ xem xét và giới thiệu với cấp uỷ cơ sở nơi chuyển đi xét lập lại hồ sơ đảng viên và làm lại thủ tục chuyển sinh hoạt đảng.

2. Đối với cấp uỷ cơ sở

Chi uỷ, chi bộ trực tiếp làm thủ tục giới thiệu, ghi nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên (ký đóng dấu của cấp ủy) và giao cho bí thư hoặc phó bí thư của cấp uỷ ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng.

– Đảng uỷ cơ sở, chi ủy, chi bộ cơ sở trực tiếp làm thủ tục giới thiệu; nhận xét, đóng dấu chứng nhận vào bản kiểm điểm đảng viên; xét cấp lại và chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên bị mất hồ sơ; quản lý sổ giới thiệu sinh hoạt đảng, bí thư, phó bí thư, uỷ viên ban thường vụ của cấp uỷ ký giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

* Lưu ý: Cấp ủy cơ sở liên hệ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để lấy giấy giới thiệu sinh hoạt đảng.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0