Sổ tay điện tử

Docly Child

Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

Ước tính thời gian nghiên cứu: 6 phút Tác giả

VIỆC CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG TẠM THỜI

—–

Điểm 10.2.2 tại Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) hướng dẫn các trường hợp chuyển sinh hoạt đảng tạm thời như sau:

1. Ở trong nước

Đảng viên đi công tác, học tập, làm việc (kể cả công tác biệt phái), làm hợp đồng, thay đổi nơi cư trú ở trong nước; đảng viên là cán bộ, công nhân viên ở các doanh nghiệp, là xã viên các hợp tác xã vì không có việc làm phải về nơi cư trú nghỉ chờ việc làm… trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 12 tháng; đảng viên được cử đi học ở các trường trong nước từ 3 tháng đến 24 tháng, sau đó lại trở về đơn vị cũ.

2. Ra ngoài nước

Đảng viên đi công tác, học tập, lao động, chữa bệnh, đi thăm người thân ở nước ngoài… (được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép) từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, sau đó lại trở về nước thì làm thủ tục chuyển sinh hoạt tạm thời từ ngoài nước về Việt Nam hoặc sang nước khác.

* Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời:

– Quyết định của cấp có thẩm quyền thay đổi nơi cư trú, đi học tập, công tác…

– Bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảng viên trong một năm trước thời điểm chuyển sinh hoạt đảng (có xác nhận của cấp ủy cơ sở).

– Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng tạm thời (liên hệ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để nhận).

Cấp ủy cơ sở chuẩn bị đầy đủ thủ tục như đã nêu trên và gửi cho cấp ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời, đồng thời photo Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng tạm thời gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để báo cáo.

* Một số vấn đề lưu ý:

– Cách ghi phiếu chuyển sinh hoạt đảng tạm thời giống như cách ghi phiếu chuyển sinh hoạt đảng chính thức nên đề nghị xem phần Hướng dẫn ghi phiếu chuyển sinh hoạt đảng chính thức .

– Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời có nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Ở nơi sinh hoạt chính thức thì thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 và các quyền ghi tại Điều 3 của Điều lệ Đảng; ở nơi sinh hoạt tạm thời thì trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử.

+ Nếu cần kéo dài thời hạn sinh hoạt đảng tạm thời, đảng viên phải báo cáo với cấp uỷ đảng nơi đảng viên đang sinh hoạt tạm thời để xin gia hạn, đồng thời báo cáo với tổ chức đảng nơi sinh hoạt chính thức.

– Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời không tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt tạm thời mà tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt chính thức; đóng đảng phí ở chi bộ nơi sinh hoạt đảng tạm thời.

Cấp uỷ viên khi chuyển sinh hoạt tạm thời thì vẫn là cấp uỷ viên nơi sinh hoạt chính thức.

– Nếu có từ 3 đảng viên chính thức trở lên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời để học theo lớp, theo khóa ở cơ sở đào tạo hoặc đến công tác biệt phái trong một đơn vị thành viên trực thuộc đơn vị cơ sở, thì đảng ủy nơi tiếp nhận đảng viên ra quyết định thành lập chi bộ sinh hoạt tạm thời và chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư của chi bộ đó.

Nhiệm vụ của chi bộ sinh hoạt tạm thời là lãnh đạo đảng viên trong chi bộ thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên, quản lý đảng viên, thu nộp đảng phí và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do cấp ủy cấp trên giao.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0