Sổ tay điện tử

Docly Child

Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

—–

Việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực hiện theo Quy định số 461-QĐ/TU ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó, việc khen thưởng của các tổ chức đảng ở cơ sở được quy định như sau:

1. Khen thưởng định kỳ.

2. Khen thưởng đột xuất.

 

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0