Sổ tay điện tử

Docly Child

Đánh giá chất lượng sinh hoạt

Ước tính thời gian nghiên cứu: 6 phút Tác giả

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

—–

Căn cứ khung tiêu chí đánh giá, xếp loại sinh hoạt chi bộ , việc đánh giá xác định mức độ đạt được của từng tiêu chí theo 4 cấp độ (tốt, khá, trung bình, kém), đề nghị mức xếp loại chất lượng, làm cơ sở để cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định đánh giá và xếp loại chất lượng đối với chi bộ.

1. Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng

Sau mỗi buổi sinh hoạt, căn cứ vào quá trình chuẩn bị của cấp ủy, việc tổ chức sinh hoạt tại chi bộ, chi bộ thống nhất việc đánh giá và xếp loại chất lượng của buổi sinh hoạt chi bộ trong tháng đó và ghi kết quả đánh giá xếp loại vào biên bản họp (kèm bảng chấm điểm theo khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ).

Việc xếp loại chất lượng sinh hoạt theo 4 mức:

– Tốt: Đạt từ 90 điểm trở lên; trong đó các tiêu chí (tỷ lệ đảng viên dự họp; thời gian sinh hoạt; đảng viên tham gia ý kiến; việc ghi chép biên bản sinh hoạt) phải đạt điểm tối đa.

– Khá: Đạt từ 70 đến dưới 90 điểm hoặc đạt từ 90 điểm trở lên nhưng không đảm bảo các tiêu chí xếp loại tốt.

– Trung bình: Đạt từ 50 đến dưới 70 điểm.

– Kém: Dưới 50 điểm.

2. Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong năm

Kết quả xếp loại chất lượng chi bộ hàng tháng là cơ sở để chi bộ đề xuất đánh giá chất lượng chi bộ hàng năm theo quy định.

2.1. Các bước thực hiện:

– Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại.

Căn cứ khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng; trước khi tổ chức việc đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ hàng năm thì cấp ủy, chi bộ tự phân tích chất lượng sinh hoạt chi bộ và xếp loại vào 1 trong 4 mức “Tốt, Khá, Trung bình, Kém”, theo quy định.

– Bước 2: Đề xuất xếp loại chất lượng.

Chi bộ báo cáo kết quả đánh giá lên cấp ủy cấp trên về chất lượng sinh hoạt chi bộ (theo mẫu) trước khi đánh giá, phân loại chi bộ hàng năm.

– Bước 3: Quyết định công nhận kết quả đánh giá và xếp loại chất lượng.

Cấp ủy cấp trên trực tiếp có trách nhiệm thẩm định và công nhận kết quả tự đánh giá xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ trong năm của các chi bộ trực thuộc.

2.2. Xếp loại chất lượng

a. Chi bộ hoàn thành đạt mức tốt:

Có điểm bình quân về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ các tháng trong năm đạt từ 90 điểm trở lên. Ngoài ra, phải đảm bảo các nội dung, tiêu chí về chất lượng sinh hoạt chi bộ, như:

– Tổ chức sinh hoạt chi bộ đủ định kỳ mỗi tháng một lần và sinh hoạt chuyên đề theo quy định.

– Có từ 10 tháng trở lên được đánh giá, xếp loại sinh hoạt chi bộ loại tốt.

– Không có tháng nào đánh giá, xếp loại trung bình hoặc kém.

b. Chi bộ hoàn thành đạt mức khá:

Có điểm bình quân về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ các tháng trong năm đạt từ 70 điểm trở lên. Ngoài ra, phải đảm bảo các nội dung, tiêu chí về chất lượng sinh hoạt chi bộ, như:

– Tổ chức sinh hoạt chi bộ đủ định kỳ mỗi tháng một lần và sinh hoạt chuyên đề theo quy định.

– Có từ 10 tháng trở lên được đánh giá, xếp loại sinh hoạt chi bộ loại khá trở lên.

– Không có tháng nào đánh giá, xếp loại yếu.

c. Chi bộ hoàn thành đạt mức trung bình:

Có điểm bình quân về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ các tháng trong năm đạt từ 50 điểm trở lên.

d. Chi bộ kém:

Có điểm bình quân về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ các tháng trong năm đạt dưới 50 điểm hoặc đạt từ 50 điểm trở lên nhưng có một trong các khuyết điểm sau:

– Tổ chức sinh hoạt thiếu 01 kỳ trong năm trở lên hoặc thiếu 02 kỳ sinh hoạt chuyên đề theo quy định.

– Có từ 50% cuộc sinh hoạt xếp dưới mức trung bình.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0