Sổ tay điện tử

Docly Child

Cách ghi chép biên bản sinh hoạt

Ước tính thời gian nghiên cứu: 5 phút Tác giả

MẪU BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ

—–

BIÊN BẢN

SINH HOẠT CHI BỘ ĐỊNH KỲ

tháng …… năm 20……

—-

– Thời gian: (ghi cụ thể ngày, giờ tổ chức)

– Địa điểm: (nơi diễn ra buổi sinh hoạt )

– Thành phần tham dự:

+ Họ và tên đại biểu khách mời (nếu có).

+ Họ và tên người chủ trì, thư ký.

+ Số lượng đảng viên tham dự/ tổng số đảng viên của chi, đảng bộ.

+ Ghi rõ số lượng đảng viên vắng; họ, tên và lý do đảng viên đó vắng.

* Nội dung sinh hoạt:

(Ghi từng nội dung chính của buổi sinh hoạt mà đồng chí chủ trì triển khai)

1- Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2- Thông báo tình hình thời sự, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp trên.

3- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tháng ……/20…, đề ra nhiệm vụ của tháng ……/20….. của chi bộ

4- …….

5- …….

* Diễn biến cuộc họp:

(Ghi đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác ý kiến của đảng viên (ghi rõ tên đảng viên phát biểu ý kiến), của người chủ trì hoặc đồng chí được cấp ủy phân công triển khai; ý kiến của đại biểu khách mời…)

1- Sinh hoạt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Văn B trình bày nội dung: Phong cách dân chủ trong tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Các ý kiến tham gia:

– Đồng chí Nguyễn Thị C: ……………………………..

……

Đồng chí chủ trì kết luận nội dung này: ……………………………

2- Thông báo tình hình thời sự, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp trên.

a- Đồng chí ……. thông báo tình hình thời sự

(Ghi tóm tắt nội dung được tình hình thời sự được thông báo)

b- Phổ biến, quán triệt văn bản cấp trên

Đồng chí ……. phổ biến văn bản….. (Ghi cụ thể loại văn bản, số văn bản, ngày ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của văn bản)

3- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tháng ……/20…, đề ra nhiệm vụ của tháng ……/20….. của chi bộ.

– Đồng chí Nguyễn Thị E thay mặt chi ủy thông qua dự thảo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tháng ……/20…, đề ra nhiệm vụ của tháng ……/20….. của chi bộ (có báo cáo kèm theo).

* Các ý kiến tham gia:

– Đồng chí Nguyễn Thị T: ……………………………..

…….

Đồng chí chủ trì kết luận nội dung này: ……………………………

4- ……..

5-………

* Đồng chí chủ trì kết luận buổi sinh hoạt:…………………

(Ghi các kết luận của đồng chí chủ trì, ghi rõ số lượng đảng viên biểu quyết đồng ý, không đồng ý và ý kiến khác.)

* Đồng chí chủ trì đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt:

– Số điểm: ……… điểm.

– Xếp loại: ……….

(Căn cứ Khung tiêu chí, đồng chí chủ trì thông qua kết quả đánh giá xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ; thư ký ghi kết quả vào biên bản họp chi bộ kèm theo khung tiêu chí đánh giá chất lượng).

Cuộc họp kết thúc vào hồi…….giờ….phút, ngày……tháng……năm………

THƯ KÝ CHỦ TRÌ

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

 

* Lưu ý: Việc gi chép biên bản sinh hoạt cấp ủy, biên bản sinh hoạt chi bộ đột xuất (hoặc chuyên đề) vận dụng theo mẫu biên bản này.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0