Sổ tay điện tử

Docly Child

Công tác chuẩn bị

Ước tính thời gian nghiên cứu: 3 phút Tác giả

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ SINH HOẠT CHI BỘ

—–

1. Đối với sinh hoạt định kỳ

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt; dự thảo báo cáo, nghị quyết hoặc nội dung kết luận của buổi sinh hoạt; dự kiến chương trình, thời gian sinh hoạt và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp.

– Họp chi ủy (nơi không có chi ủy thì họp bí thư, phó bí thư) để thảo luận, thống nhất chương trình, nội dung, thời gian sinh hoạt chi bộ, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng; dự kiến nhiệm vụ tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại chi bộ; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết (nếu có).

– Chi ủy gửi trước dự thảo báo cáo tháng (theo mẫu), các tài liệu có liên quan và thông báo cho đảng viên về nội dung, thời gian, địa điểm sinh hoạt (trước ít nhất một ngày); cấp ủy cần gửi kèm những gợi ý về các vấn đề cần tập trung thảo luận trong sinh hoạt chi bộ để đảng viên tham gia góp ý.

– Nơi có tổ đảng, thì các tổ đảng sinh hoạt trước và tham gia ý kiến gửi cho cấp ủy chi bộ tổng hợp.

2. Đối với sinh hoạt chuyên đề

– Hàng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

– Chi bộ phân công tổ đảng (nếu có) hoặc đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề để chuẩn bị bằng văn bản.

– Bí thư chi bộ trao đổi về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề với đảng viên được phân công. Dự thảo chuyên đề phải được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông qua và được gửi cho đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0