Sổ tay điện tử

Docly Child

Tặng Huy hiệu Đảng

Ước tính thời gian nghiên cứu: 7 phút Tác giả

Quy định, quy trình, thủ tục tặng Huy hiệu Ðảng được thực hiện theo Điểm 27 tại Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Điểm 18 tại Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa XIII); Mục III.1.1 và III.1.2 của Hướng dẫn số 12 -HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng; cụ thể như sau:

– Những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 và 90 năm tuổi Ðảng trở lên thì được tặng huy hiệu Ðảng (được xét tặng vào các đợt 3/2, 19/5, 2/9, 7/11 hàng năm).

– Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng từ hình thức cảnh cáo trở lên thì chưa được xét tặng; sau 6 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), 12 tháng (đối với kỷ luật cách chức) nếu sửa chữa tốt khuyết điểm sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng. Đảng viên bị bệnh nặng có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định.

– Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng khi từ trần, gia đình đảng viên được giữ Huy hiệu Đảng để làm lưu niệm.

– Đảng viên để mất Huy hiệu Đảng, nếu có lý do chính đáng thì được xét cấp lại Huy hiệu Đảng.

– Đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng phải giao lại Huy hiệu Đảng cho tổ chức đảng.

* Trách nhiệm chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở:

– Tổ chức quán triệt cho đảng viên có đủ tiêu chuẩn qui định viết “tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng” (theo Mẫu 6 – HHĐ tại Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ).

– Xét, nếu đảng viên có đủ tiêu chuẩn theo qui định thì lập danh sách gởi kèm theo “tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng” để đảng ủy cơ sở xem xét, đề nghị Đảng ủy Khối việc tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng cho đảng viên bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên từ trần.

– Đối với đảng viên sẽ chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ khác, nếu có đủ tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu Đảng, thì chi bộ xét đề nghị đảng ủy cơ sở đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên trước khi làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng.

* Trách nhiệm chi bộ cơ sở, đảng ủy cơ sở:

– Đối với chi bộ cơ sở: Tổ chức quán triệt cho đảng viên có đủ tiêu chuẩn qui định viết “tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng” (theo Mẫu 6 – HHĐ tại Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ).

Đối với đảng ủy cơ sở: Kiểm tra đề nghị xét, tặng Huy hiệu Đảng của chi bộ trực thuộc.

– Xét và báo cáo cho Đảng ủy Khối kèm theo danh sách đảng viên đề nghị tặng Huy hiệu Đảng, đề nghị cấp lại Huy hiệu Đảng cho đảng viên bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên từ trần có đủ tiêu chuẩn.

– Thu hồi Huy hiệu Đảng của đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng, gửi lên cho Đảng ủy Khối.

– Tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Việc trao tặng Huy hiệu đảng cho đảng viên từ trần được trao cho đại diện gia đình tại buổi lễ hoặc tổ chức tại gia đình đảng viên.

* LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG (do chi, đảng bộ cơ sở thực hiện theo điểm 1.3, mục 1, phần III Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Công văn số 3885-CV/BTCTU ngày 15/5/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy). Cụ thể:

– Hình thức trang trí buổi lễ: Như buổi lễ kết nạp đảng viên, với tiêu đề “Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng”.

– Thành phần dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là toàn thể đảng viên của chi, đảng bộ; nếu đảng bộ cơ sở có đông đảng viên thì mời các đảng viên của chi bộ nơi có đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và đại diện của các chi bộ khác.

– Đối với những đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng nhưng do già yếu hoặc vì lý do sức khỏe không thể đến dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, tổ chức cơ sở đảng tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại gia đình, bảo đảm chu đáo, trang trọng.

– Nội dung chương trình buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng gồm:

+ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu đến dự;

+ Đồng chí đại diện đảng uỷ, chi ủy cơ sở đọc quyết định tặng Huy hiệu Đảng;

+ Đồng chí thay mặt ban chấp hành đảng bộ cấp trên trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên, phát biểu ý kiến.

+ Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng phát biểu ý kiến và ký vào sổ tặng Huy hiệu Đảng của đảng bộ, chi bộ cơ sở; chào cờ, bế mạc.

Lưu ý:

– Thành phần dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là toàn thể đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở; đảng bộ có đông đảng viên thì mời toàn thể đảng viên của chi bộ có đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và đại diện của các chi bộ khác.

– Đối với những đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng nhưng do già yếu hoặc vì lý do sức khỏe không thể đến dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, tổ chức cơ sở đảng tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại gia đình, bảo đảm chu đáo, trang trọng.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0