Sổ tay điện tử

Docly Child

Sinh hoạt chi bộ

Ước tính thời gian nghiên cứu: 2 phút Tác giả

HƯỚNG DẪN VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
SINH HOẠT CHI BỘ

—–

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp cơ bản đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện nay được thực hiện theo Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; các cấp ủy cơ sở cần nắm chắc và thực hiện đảm bảo các nội dung sau:

1. Chế độ sinh hoạt

2. Công tác chuẩn bị sinh hoạt

2.1. Đối với sinh hoạt định kỳ

2.2. Đối với sinh hoạt chuyên đề

3. Quy trình sinh hoạt

3.1. Đối với sinh hoạt định kỳ

3.2. Đối với sinh hoạt chuyên đề

4. Nội dung sinh hoạt

4.1. Đối với sinh hoạt định kỳ

4.2. Đối với sinh hoạt chuyên đề

5. Đánh giá chất lượng sinh hoạt

5.1. Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng

5.2. Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong năm

6. Cách ghi biên bản sinh hoạt chi bô ̣

 

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0