Sổ tay điện tử

Docly Child

Khai lý lịch đảng viên và viết phiếu đảng viên

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

KHAI LÝ LỊCH ĐẢNG VIÊN VÀ VIẾT PHIẾU ĐẢNG VIÊN

—–

 

Sau khi được kết nạp vào Đảng, đảng viên khai lý lịch và phiếu đảng viên để tổ chức đảng quản lý.

– Khai lý lịch đảng viên thực hiện theo điểm 2.1, mục 2, phần I của Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương.

– Khai phiếu đảng viên thực hiện theo điểm 2.2, mục 2, phần I của Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương cho đảm bảo đúng quy định.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0