Sổ tay điện tử

Docly Child

Khen thưởng đột xuất

Ước tính thời gian nghiên cứu: 3 phút Tác giả

KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN ĐỘT XUẤT

Khen thưởng đột xuất đối với tổ chức đảng khi tổ chức đảng lãnh đạo đạt thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trên các lĩnh vực, trong các phong trào, cuộc vận động do cấp trên phát động…

Khen thưởng đột xuất cho đảng viên khi đảng viên đạt thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực do cấp trên phát động hoặc có hành động dũng cảm trong chiến đấu, lao động, phòng chống thiên tai; đạt các giải thưởng trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; trong một số trường hợp được các tổ chức quốc tế trao giải thưởng.

1- Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: Biểu dương tổ đảng và đảng viên trong chi bộ.

2- Chi bộ cơ sở: Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở cho đảng viên trong chi bộ.

3- Đảng ủy cơ sở:

+ Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng bằng 0,6 lần mức lương cơ sở cho tổ chức đảng trực thuộc.

+ Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở cho đảng viên trong đảng bộ.

4- Ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở:

+ Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở cho tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở;

+ Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng bằng 2,0 lần mức lương cơ sở cho tổ chức cơ sở đảng.

+ Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng bằng 1,0 lần mức lương cơ sở cho đảng viên.

5- Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

+ Tặng bằng khen kèm theo tiền thưởng bằng 2,0 lần mức lương cơ sở cho tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở;

+ Tặng bằng khen kèm theo tiền thưởng bằng 5,0 lần mức lương cơ sở cho tổ chức cơ sở đảng;

+ Tặng bằng khen kèm theo tiền thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở cho đảng viên.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0