Sổ tay điện tử

Docly Child

Khen thưởng định kỳ

Ước tính thời gian nghiên cứu: 5 phút Tác giả

KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN ĐỊNH KỲ

—-

1- Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: Biểu dương tổ đảng và đảng viên trong chi bộ.

2- Đảng ủy bộ phận: Biểu dương tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên trong đảng bộ.

3- Chi bộ cơ sở:

– Biểu dương tổ đảng.

– Tặng giấy khen cho đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm của chi bộ kèm theo tiền thưởng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở.

– Tặng giấy khen cho đảng viên đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu không theo định kỳ kèm theo tiền thưởng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở.

4- Đảng ủy cơ sở:

– Biểu dương;

– Tặng giấy khen cho tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm kèm theo tiền thưởng bằng 0,6 lần mức lương cơ sở;

– Tặng giấy khen cho đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm của đảng bộ kèm theo tiền thưởng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở;

– Tặng giấy khen cho đảng viên đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu không theo định kỳ (tiền thưởng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở).

Lưu ý:

Chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở đã được đảng ủy cơ sở tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm và liên tục 05 năm thì đảng ủy cơ sở xem xét đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.

Chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen về thành tích đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền, đồng thời đáp ứng các điều kiện tại Quy định số 461-QĐ/TU ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.

Chi, đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm và liên tục 05 năm thì đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền .

Chi, đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm và liên tục 05 năm, đồng thời đáp ứng các điều kiện tại Quy định số 461-QĐ/TU ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ thi đua đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”tiêu biểu 5 năm liền.

Đảng viên được đã được cấp ủy cơ sở tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm và liên tục 05 năm thì đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

Đảng viên đã được cấp ủy cơ sở tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hàng năm và được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền; đồng thời trong 5 năm xét khen thưởng đã đạt các điều kiện tại Quy định số 461-QĐ/TU ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì cấp ủy cơ sở xem xét đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0