Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu báo cáo kết quả tổ chức học tập Nghị quyết

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT

(Download mẫu tại đây)

——

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0