Sổ tay điện tử

Docly Child

Quy trình 02b

Ước tính thời gian nghiên cứu: 3 phút Tác giả

QUY TRÌNH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN

(Dùng cho ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở)

—–

I- Bước chuẩn bị:

1- Căn cứ chương trình công tác giám sát chuyên đề hàng năm, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy ban hành Quyết định, Kế hoạch giám sát , Đề cương báo cáo gửi đến tổ chức đảng, đảng viên được giám sát.

2- Tổ giám sát họp thống nhất cách thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

II- Bước tiến hành:

1- Tổ giám sát nhận và nghiên cứu báo cáo của tổ chức đảng và đảng viên được giám sát; nếu thầy cần bổ sung thêm nội dung thì trao đổi cho tổ chức đảng và đảng viên báo cáo, giải trình làm rõ. Nghiên cứu các tài liệu liên quan.

– Dự thảo biên bản kết quả giám sát.

2- Tổ chức hội nghị:

Ủy ban kiểm tra yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới được giám sát hoặc tổ chức đảng có đảng viên được giám sát tổ chức hội nghị, chủ trì, ghi biên bản hội nghị.

– Nội dung: Tổ chức đảng, đảng viên được giám sát trình bày báo cáo nội dung được giám sát; Tổ giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát; hội nghị thảo luận.

– Thành phần gồm: Tổ giám sát, tập thể cấp ủy của tổ chức đảng được giám sát và đảng viên được giám sát.

3- Tổ giám sát hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát .

III- Bước kết thúc:

1- Tổ giám sát báo cáo Ủy ban kiểm tra kết quả giám sát. Nếu qua giám sát phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì báo cáo Ủy ban kiểm tra xem xét, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

– Tổ giám sát tham mưu thông báo kết quả giám sát, trình Ủy ban kiểm tra ký ban hành và gửi đến tổ chức đảng, đảng viên được giám sát.

2- Lập và nộp lưu hồ sơ. (Báo cáo kết quả giám sát về Đảng uỷ Khối)./.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0