Sổ tay điện tử

Docly Child

Quy trình 04

Ước tính thời gian nghiên cứu: 4 phút Tác giả

QUY TRÌNH KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG CẤP DƯỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG

(Dùng cho Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở)

——

I- Bước chuẩn bị:

1- Ủy ban kiểm tra ban hành Quyết định, Kế hoạch kiểm tra (kèm theo đề cương báo cáo phục vụ kiểm tra).

2- Tổ kiểm tra xây dựng lịch trình kiểm tra cụ thể (nếu cần) và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ.

II- Bước tiến hành:

1- Uỷ ban kiểm tra gửi Quyết định, Kế hoạch đến các đơn vị được kiểm tra; yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng được kiểm tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản các nội dung kiểm tra và gửi báo cáovề trước khi tiến hành kiểm tra; cung cấp tài liệu và cử cán bộ phụ trách các nội dung được kiểm tra phối hợp thực hiện.

2- Tổ kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

– Nghiên cứu báo cáo, tài liệu của tổ chức đảng được kiểm tra, thẩm tra, xác minh thêm những nội dung cần thiết; làm việc với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan (nếu cần).

– Trao đổi với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra những nội dung cần bổ sung vào báo cáo (nếu có).

3- Tổ chức hội nghị:

– Thành phần: Tổ kiểm tra, tập thể cấp ủy của tổ chức đảng được kiểm tra.

– Nội dung: Tổ chức đảng được kiểm tra trình bày báo cáo nội dung được kiểm tra. Tổ kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh (hoặc biên bản kiểm tra), đề nghị xem xét những trường hợp đã thi hành kỷ luật có dấu hiệu không đúng mức, những vụ vi phạm phải xử lý nhưng không xử lý, hoặc những vi phạm về nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật; hội nghị thảo luận và đề nghị.

4- Tổ kiểm tra tổng hợp kết quả kiểm tra thông qua các thành viên tổ kiểm tra trước khi trình Uỷ ban kiểm tra ra thông báo kết luận.

III- Bước kết thúc:

1- Uỷ ban kiểm tra xem xét, kết luận:

– Tổ kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra , trình bày đầy đủ ý kiến của tổ chức đảng được kiểm tra.

– Uỷ ban kiểm tra xem xét, kết luận; yêu cầu tổ chức đảng được kiểm tra những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu có).

– Tổ kiểm tra hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra và những yêu cầu khác (nếu có) trình Uỷ ban kiểm tra ký ban hành.

2- Tổ kiểm tra lập và nộp lưu hồ sơ. Ủy ban kiểm tra đôn đốc, giám sát việc chấp hành kết luậncủa Ủy ban kiểm tra./.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0