Sổ tay điện tử

Docly Child

Quy trình 03

Ước tính thời gian nghiên cứu: 8 phút Tác giả

QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

(Dùng cho Chi bộ, ủy ban kiểm tra)

——

I- Bước chuẩn bị:

1. Căn cứ vào tình hình thực tế qua khảo sát, nắm thông tin hoặc nhiệm vụ do Đảng ủy giao Ủy ban kiểm tra (hoặc do Chi ủy phân công chi ủy viên phụ trách kiểm tra) khảo sát, lập kế hoạch, nội dung và dự kiến Tổ kiểm tra trình Ủy ban kiểm tra (Chi bộ) xem xét, quyết định.

2. Ban hành Quyết định kiểm tra (theo mẫu Quyết định của chi bộ hoặc mẫu Quyết định của UBKT), kèm theo Kế hoạch kiểm tra (theo mẫuKế hoạch của chi bộ hoặc mẫu Kế hoạch của UBKT).

3. Tổ kiểm tra xây dựng lịch trình kiểm tra cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

II. Bước tiến hành:

1. Đại diện Ủy ban kiểm tra và Tổ kiểm tra làm việc với đại diện tổ chức đảng có liên quan và đảng viên được kiểm tra để triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra; thống nhất lịch trình tiến hành; yêu cầu đảng viên được kiểm tra chuẩn bị báo cáo giải trình các nội dung kiểm tra, cung cấp tài liệu, phối hợp kiểm tra.

2. Tổ kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

– Thu thập tài liệu, chứng cứ, gặp các tổ chức, cá nhân có liên quan; nghiên cứu báo cáo giải trình và các văn bản, tài liệu.

– Tổ kiểm tra trao đổi với đảng viên được kiểm tra những nội dung cần bổ sung, làm rõ (nếu có) vào báo cáo giải trình. Nếu thấy nội dung vi phạm đã rõ, đến mức phải thi hành kỷ luật mà đảng viên được kiểm tra nhận có vi phạm thì cho kết hợp làm quy trình xem xét, thi hành kỷ luật.

Đối với trường hợp đảng viên được kiểm tra không nhận có vi phạm thì báo cáo kết quả kiểm tra ra UBKT Đảng ủy (Chi bộ) để kết luận và ban hành thông báo kết luận kiểm tra; sau đó tiếp tục thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật.

3. Tổ chức hội nghị các tổ chức đảng có liên quan:

3.1- Nội dung: Đảng viên được kiểm tra trình bày báo cáo giải trình hoặc kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có vi phạm đã nhận); Tổ kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra (theo mẫubáo cáo của Tổ do chi bộ thành lậphoặc mẫu báo cáo của Tổ do UBKT thành lập), xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo luận, nhận xét và đề nghị; bỏ phiếu biểu quyết.

3.2- Thành phần:

a. Nếu do chi bộ kiểm tra: Thành phần gồm tất cả đảng viên trong chi bộ.

b. Nếu do Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra:

Thành phần như sau:

– Đối với hội nghị ở chi bộ có đảng viên bị kiểm tra: Tổ kiểm tra; đại diện cấp ủy cấp trên trực tiếp; toàn thể đảng viên của chi bộ.

– Đối với hội nghị ở đảng ủy bộ phận: Tổ kiểm tra; tập thể Đảng ủy bộ phận, đại diện đảng ủy cấp trên trực tiếp.

Tùy nội dung, đối tượng kiểm tra, UBKT quyết định thành phần các cuộc họp.

4. Đối với Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở: Tổ kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra; trao đổi với đảng viên được kiểm tra và đại diện tổ chức đảng có liên quan về kết quả kiểm tra; hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra trình Ủy ban kiểm tra.

Trường hợp có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đảng viên đã tự nhận hình thức kỷ luật thì đại diện Ủy ban kiểm tra gặp để nghe đảng viên được kiểm tra trình bày ý kiến trước khi trình Ủy ban kiểm tra.

III. Bước kết thúc:

1. Nếu do chi bộ kiểm tra: Chi bộ chủ độngban hành thông báo kết luận hoặc xem xét, xử lý theo thẩm quyền (hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định) trên cơ sở kết quả biểu quyết của chi bộ.

2. Nếu do Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra:

– Tổ kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra; trình bày đầy đủ ý kiến của đảng viên được kiểm tra và tổ chức đảng có liên quan.

– Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xem xét, kết luận; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết; đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm (nếu có).

Trường hợp đảng viên qua kiểm tra có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật mà không thực hiện quy trình kết hợp xử lý kỷ luật thì sau khi Ủy ban kiểm tra thông báo kết luận mới tiến hành quy trình xử lý kỷ luật.

– Hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra, nếu đến mức phải thi hành kỷ luật thì báo cáo cấp trên để xem xét quyết định.

– Đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thông báo kết luận kiểm tra, những yêu cầu, kiến nghị và công bố quyết định kỷ luật (nếu có) đến đảng viên được kiểm tra và tổ chức đảng có liên quan.

– Lập và lưu hồ sơ. Ủy ban kiểm tra đôn đốc, giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định kỷ luật của đảng ủy (nếu có)./.

——

Quy trình kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm tương tự quy trình trên.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0