Sổ tay điện tử

Docly Child

Quy trình 07

Ước tính thời gian nghiên cứu: 5 phút Tác giả

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG

—–

Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở có nhiệm vụ tham mưu, giúp đảng ủy cơ sở xem xét, giải quyết các đơn khiếu nại kỷ luật khiển trách, cảnh cáo của đảng viên do chi bộ đã quyết định kỷ luật, nhưng không có thẩm quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xoá bỏ hình thức kỷ luật mà phải đề nghị đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định.

I- Bước chuẩn bị:

1- Căn cứ vào đơn, thư khiếu nại và kết quả làm việc với đảng viên khiếu nại, ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sởQuyết định thành lập Tổ giải quyết khiếu nại (gọi tắt là Tổ kiểm tra) và Kế hoạch giải quyết.

2- Tổ kiểm tra xây dựng lịch trình kiểm tra cụ thể và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

II- Bước tiến hành:

1- Tổ kiểm tra làm việc với chi ủy hoặc chi bộ đã quyết định kỷ luật để triển khai quyết định, kế hoạch, thống nhất lịch trình tiến hành và yêu cầu cử cán bộ phối hợp.

2- Tổ kiểm tra làm việc với đảng viên khiếu nại, chi bộ đã quyết định kỷ luật.

– Làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu thập, nghiên cứu tài liệu; nếu cần bổ sung nội dung để xem xét hoặc giám định kỹ thuật, chuyên môn thì Tổ trưởng báo cáo ủy ban kiểm tra xem xét, quyết định.

– Trường hợp có tình tiết mới dẫn đến thay đổi bản chất sự việc thì làm việc với tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật để làm rõ nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật. Tổ kiểm tra chuẩn bị báo cáo thẩm tra, xác minh bằng văn bản.

+ Tổ chức hội nghị chi bộ:

Thành phần: Chi bộ và Tổ kiểm tra.

Nội dung: Tổ kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo luận và bỏ phiếu đề nghị việc chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật đã áp dụng.

3- Tổ kiểm tra làm việc với đảng viên khiếu nại; tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ (nếu có); chuẩn bị báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại.

4- Tổ kiểm tra hoàn chỉnhbáo cáo kết quả giải quyết khiếu nại trình UBKT Đảng ủy cơ sở.

III- Bước kết thúc:

1- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở xem xét, kết luận:

– Tổ kiểm tra báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại; trình bày đầy đủ ý kiến của đảng viên khiếu nại, ý kiến và đề nghị của tổ chức đảng cấp dưới.

– Ủy ban kiểm tra bỏ phiếu đề nghi ̣giải quyết khiếu nại kỷ luật (Mẫu phiếu UBKT).

– Ủy ban kiểm tra kết luận giải quyết khiếu nại trình Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định.

2- Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định (bỏ phiếu biểu quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (theo Mẫu phiếu Đảng ủy); yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu có).

3- Tổ kiểm tra hoàn chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại trình Đảng ủy ký ban hành.

4- Đảng ủy cơ sở hoặc Tổ trưởng Tổ kiểm tra (nếu được ủy quyền) thông báoquyết định giải quyết khiếu nại đến đảng viên khiếu nại và chi bộ.

5- Lập và lưu hồ sơ. Ủy ban kiểm tra đôn đốc, giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định của Đảng ủy./.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0