Sổ tay điện tử

Docly Child

Quy trình 05

Ước tính thời gian nghiên cứu: 5 phút Tác giả

QUY TRÌNH KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐẢNG

(Dùng cho ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở)

—–

I- Bước chuẩn bị

1- Ủy ban kiểm tra ban hành Quyết định, Kế hoạch kiểm tra (kèm theo đề cương báo cáo phục vụ kiểm tra).

2- Tổ kiểm tra xây dựng lịch trình kiểm tra cụ thể (nếu cần) và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

II- Bước tiến hành

1- Uỷ ban kiểm tra gửi Quyết định, Kế hoạch đến các đơn vị được kiểm tra; yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng được kiểm tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản các nội dung kiểm tra và gửibáo cáovề trước khi tiến hành kiểm tra; cung cấp tài liệu và cử cán bộ phụ trách các nội dung được kiểm tra phối hợp thực hiện.

2- Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra.

– Nghiên cứu báo cáo, các văn bản, tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra và báo cáo tài chính của tổ chức đảng được kiểm tra.

– Trao đổi với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra nội dung cần bổ sung vào báo cáo (nếu có); nếu thấy có khuyết điểm đã rõ, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và đối tượng kiểm tra nhận có vi phạm thì báo cáo Đảng ủy xem xét, thi hành kỷ luật.

3- Tổ chức hội nghị.

– Thành phần: Tổ kiểm tra, tập thể cấp ủy và đồng chí phụ trách công tác tài chính của chi bộ, đảng ủy bộ phận.

– Nội dung: Tổ chức hội nghị để tổ chức đảng được kiểm tra trình bày nội dung được kiểm tra. Tổ kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh (hoặc biên bản kiểm tra), hội nghị thảo luận và đề nghị.

4- Tổ kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra.

Trường hợp có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đại diện đảng ủy cơ sở nghe tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trình bày ý kiến trước khi trình đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định.

III- Bước kết thúc

1- Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy xem xét, kết luận.

– Tổ kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra ; trình bày đầy đủ ý kiến của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

– Uỷ ban kiểm tra xem xét, kết luận; yêu cầu tổ chức đảng được kiểm tra và đảng viên có liên quan về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu có); đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

2- Tổ kiểm tra hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra, báo cáo đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật và những yêu cầu khác (nếu có), trìnhUỷ ban kiểm tra ký ban hành.

3- Uỷ ban kiểm tra thông báo kết luận kiểm tra , các yêu cầu, kiến nghị và công bố quyết định kỷ luật (nếu có) đến tổ chức đảng và đảng viên liên quan.

4- Tổ kiểm tra lập và nộp lưu hồ sơ. Ủy ban kiểm tra đôn đốc, giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định của của cấp ủy (nếu có).

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0