Sổ tay điện tử

Docly Child

Quy trình 02a

Ước tính thời gian nghiên cứu: 5 phút Tác giả

QUY TRÌNH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN

(Dùng cho chi bộ, đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ bộ phận, ban thường vụ đảng ủy cơ sở)

—–

I. Bước chuẩn bị

1- Căn cứ chương trình công tác giám sát chuyên đề hàng năm, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy hoặc cấp uỷ viên được phân công tham mưu Đảng ủy (Chi bộ) ban hành Quyết định, Kế hoạch giám sát, Đề cương báo cáo gửi đến tổ chức đảng, đảng viên được giám sát.

2- Tổ giám sát họp thống nhất cách thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

II- Bước tiến hành

1. Đối với chi bộ

– Tổ giám sát nhận và nghiên cứu báo cáo của đảng viên được giám sát; nếu thầy cần bổ sung thêm nội dung thì trao đổi cho đảng viên báo cáo, giải trình làm rõ. Nghiên cứu các tài liệu liên quan.

– Tổ giám sát dự thảo biên bản kết quả giám sát.

– Tổ chức hội nghị thành phần là toàn thể đảng viên chi bộ.

Nội dung: Tổ chức đảng và đảng viên được giám sát trình bày báo cáo nội dung được giám sát; Tổ giám sát thông báo dự thảo báo cáo kết quả giám sát; hội nghị thảo luận và đề nghị.

– Chi bộ kết luận giám sát.

* Lưu ý: Chi bộ chỉ giám sát đối với đảng viên.

2. Đối với đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận

Tổ giám sát nhận và nghiên cứu báo cáo của tổ chức đảng và đảng viên được giám sát; nếu thầy cần bổ sung thêm nội dung thì trao đổi cho tổ chức đảng và đảng viên báo cáo, giải trình làm rõ. Nghiên cứu các tài liệu liên quan.

– Tổ giám sát dự thảo biên bản kết quả giám sát.

– Tổ chức hội nghị: Thành phần Tổ giám sát, tập thể cấp ủy của tổ chức đảng được giám sát và đảng viên được giám sát.

Nội dung: Tổ chức đảng và đảng viên được giám sát trình bày báo cáo nội dung được giám sát; Tổ giám sát thông báo dự thảo báo cáo kết quả giám sát; hội nghị thảo luận và đề nghị.

– Tổ giám sát hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát, thông qua các thành viên Tổ trước khi trình chi uỷ, đảng uỷ cơ sở.

III- Bước kết thúc:

1- Đối với chi bộ: Chi bộ ký ban hành báo cáo hoặc thông báo kết quả giám sát gửi đảng viên được giám sát và báo cáo đảng ủy cấp trên.

2- Đối với đảng ủy:

– Tổ giám sát báo cáo Đảng ủy kết quả giám sát, trình bày đầy đủ ý kiến của tổ chức đảng và đảng viên được giám sát (nếu có). Nếu qua giám sát phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì báo cáo Đảng ủy xem xét, chỉ đạo UBKT Đảng ủy (đối với đảng ủy cơ sở) tiến hành quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

– Tổ giám sát tham mưu Đảng ủy thông báo kết quả giám sát , trình Đảng ủy ký ban hành và gửi đến tổ chức đảng, đảng viên được giám sát.

– Lập và nộp lưu hồ sơ.

– Báo cáo kết quả giám sát về Đảng uỷ cấp trên.

Ghi chú: Những đảng ủy cơ sở mà ban thường vụ tiến hành công tác kiểm tra, giám sát thì thực hiện như quy trình của đảng ủy cơ sở.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0