Sổ tay điện tử

Docly Child

Quy trình 01

Ước tính thời gian nghiên cứu: 5 phút Tác giả

QUY TRÌNH KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN

(Dùng cho chi bộ, đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ bộ phận, ban thường vụ đảng ủy cơ sở)

—–

I- Bước chuẩn bị

1- Căn cứ Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm, UBKT hoặc cấp uỷ viên được phân công tham mưu Đảng uỷ (Chi bộ) ban hành Quyết định , Kế hoạch kiểm tra ,Đề cương báo cáo gửi đến tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra .

2- Tổ kiểm tra họp thống nhất cách thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ.

II- Bước tiến hành

1. Đối với chi bộ

– Tổ kiểm tra nhận báo cáo kiểm tra từ đảng viên và yêu cầu cung cấp hồ sơ, các tài liệu có liên quan.

– Tổ kiểm tra tiến hành nghiên cứu tài liệu của đảng viên được kiểm tra; nếu thầy cần bổ sung thêm nội dung thì trao đổi cho đảng viên báo cáo, giải trình làm rõ.

– Tổ kiểm tra dự thảo biên bản kết quả kiểm tra.

– Tổ chức hội nghị với thành phần là tập thể đảng viên của chi bộ.

Nội dung: Đảng viên được kiểm tra trình bày báo cáo nội dung được kiểm tra; Tổ kiểm tra thông báo dự thảo biên bản kết quả kiểm tra; hội nghị thảo luận và đề nghị.

– Chi bộ kết luận kiểm tra.

* Ghi chú: Chi bộ chỉ kiểm tra đảng viên

2. Đối với đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận

– Tổ kiểm tra nhận báo cáo kiểm tra và yêu cầu cung cấp hồ sơ, các tài liệu có liên quan.

– Tổ kiểm tra tiến hành nghiên cứu tài liệu: của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra; nếu thầy cần bổ sung thêm nội dung thì trao đổi cho tổ chức đảng, đảng viên báo cáo, giải trình làm rõ.

– Tổ kiểm tra dự thảo biên bản kết quả kiểm tra.

– Tổ chức hội nghị: Tổ kiểm tra, tập thể cấp ủy của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra.

Nội dung: Tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra trình bày báo cáo nội dung được kiểm tra; Tổ kiểm tra thông báo dự thảo biên bản kết quả kiểm tra; hội nghị thảo luận và đề nghị.

– Tổ kiểm tra làm báo cáo kết quả kiểm tra, thông qua các thành viên tổ kiểm tra trước khi trình Đảng uỷ ra thông báo kết luận.

III. Bước kết thúc

1. Đối với chi bộ

– Chi bộ ban hành thông báo kết luận gửi đến cho đảng viên.

– Lập và lưu trữ hồ sơ.

– Báo cáo kết quả về đảng ủy cấp trên.

2. Đối với đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận, ban thường vụ đảng ủy cơ sở

– Tổ kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, trình bày đầy đủ ý kiến của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra (nếu có).

– Đảng ủy cơ sở xem xét, kết luận; yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu có). Tổ kiểm tra hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra trình đảng ủy cơ sở (đảng ủy bộ phận ) ban hành và gửi đến tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra.

– Lập và lưu trữ hồ sơ.

– Báo cáo kết quả về đảng uỷ cấp trên.

Ghi chú: Những đảng ủy cơ sở mà ban thường vụ tiến hành công tác kiểm tra, giám sát thì thực hiện như quy trình của đảng ủy cơ sở.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0