Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu thông báo kết luận (của chi bộ)

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA CHI BỘ VỀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐẢNG VIÊN

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0