Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu quyết định (của chi bộ)

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO CỦA CHI BỘ ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0