Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu báo cáo kết quả

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG CẤP DƯỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0