Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu kế hoạch của UBKT

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU KẾ HOẠCH CỦA ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ VỀ KIỂM TRA DẤU HIỆU VI PHẠM

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0