Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu đề cương báo cáo

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(Download mẫu tại đây)

—–

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(Ban hành kèm theo Quyết định số -QĐ/ĐU(CB), ngày / / của Đảng ủy (Chi bộ)……………………..)

—–

I. Khái quát tình hình chi, đảng bộ

Nêu những nét chung, thuận lợi, khó khăn của chi, đảng bộ có liên quan nội dung kiểm tra.

II. Kết quả triển khai thực hiện

(Nêu cụ thể từng nội dung theo kế hoạch kiểm trên)

III. Đánh giá chung

Nêu những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân.

III. Phương hướng trong thời gian tới

Nêu những nhiệm vụ cụ thể cần tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung kiểm tra trong thời gian đến.

IV. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0