Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT

(Download mẫu tại đây)

——

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0