Sổ tay điện tử

Docly Child

Khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

KHUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

(Download tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0