Sổ tay điện tử

Docly Child

Thể thức văn bản

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

—–

Thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng hiện nay được thực hiện theo Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; ở cơ sở cần chú ý một số nội dung sau:

1- Thẩm quyền ban hành văn bản

2- Một số thành phần thể thức bắt buộc.

3- Yêu cầu kỹ thuật trình bày văn bản.

4- Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản của Đảng.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0