Sổ tay điện tử

Docly Child

Điều kiện để TCĐ được BTV Tỉnh ủy khen

Ước tính thời gian nghiên cứu: 3 phút Tác giả

ĐIỀU KIỆN ĐỂ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY TẶNG BẰNG KHEN CHO TỔ CHỨC ĐẢNG
TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CƠ SỞ ĐẠT “HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ” TIÊU BIỂU 05 NĂM LIỀN

—–

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét tặng bằng khen cho tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền là chi bộ, đảng bộ bộ phận được xét, chọn trong số những chi bộ, đảng bộ bộ phận đã được ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở tặng giấy khen về thành tích đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền; đồng thời, trong năm xét khen thưởng phải đạt các yêu cầu sau:

– Có nhiều thành tích nổi bật, khẳng định vị thế, vai trò hàng đầu, điển hình để các tổ chức đảng khác học tập, noi theo.

– Cơ quan, đơn vị phải đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” hoặc được tặng bằng khen trở lên.

– Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai thực hiện nghiêm túc và được cấp ủy cấp trên đánh giá đạt cấp độ xuất sắc.

– Đối với đảng bộ bộ phận không có đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động bị kỷ luật; đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn không có cấp ủy viên bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0