Sổ tay điện tử

Docly Child

Điều kiện để TCCSĐ được BTV Tỉnh ủy tặng cờ

Ước tính thời gian nghiên cứu: 4 phút Tác giả

ĐIỀU KIỆN ĐỂ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY TẶNG CỜ THI ĐUA CHO TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ĐẠT “HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ” TIÊU BIỂU 05 NĂM LIỀN

—–

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét tặng cờ thi đua cho tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền là tổ chức cơ sở đảng được lựa chọn trong số các tổ chức cơ sở đảng đã được ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm và liên tục 05 năm; đồng thời, trong năm xét khen thưởng phải đạt các yêu cầu sau:

– Đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”, “đơn vị quyết thắng”, “trường tiên tiến xuất sắc”(đối với đơn vị sự nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp); đối với cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tặng bằng khen; Ủy ban nhân dân được cấp trên công nhận vững mạnh (đối với xã, phường, thị trấn).

– Cơ quan, đơn vị phải hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể do tổ chức cơ sở đảng đề ra hoặc do cấp trên giao từ đầu năm (đối với cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước); thực hiện tốt công tác khuyến học và các hoạt động xã hội (đối với doanh nghiệp); đối với xã, phường, thị trấn phải hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới do tổ chức cơ sở đảng đề ra hoặc do cấp trên giao từ đầu năm.

– Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai thực hiện nghiêm túc và được cấp ủy cấp trên đánh giá đạt cấp độ xuất sắc.

– Đối với đảng bộ cơ sở không có đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị kỷ luật; riêng xã, phường, thị trấn không có cấp ủy viên cơ sở, cán bộ, công chức cấp xã bị kỷ luật.

– Xếp loại tốt trở lên về ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0