Sổ tay điện tử

Docly Child

Thẩm quyền ban hành văn bản

Ước tính thời gian nghiên cứu: 3 phút Tác giả

THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN

Thẩm quyền ban hành văn bản đối với các cơ quan lãnh đạo đảng cấp cơ sở và chi bộ được quy định tại Điều 9 Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cụ thể như sau:

1- Đại hội đảng bộ cơ sở ban hành

a) Đại hội

– Nghị quyết.

– Chương trình.

– Công văn.

– Biên bản.

b) Đoàn Chủ tịch

– Thông báo

– Báo cáo

– Chương trình

– Công văn.

– Biên bản.

c) Đoàn Thư ký

– Báo cáo.

– Chương trình.

– Công văn.

– Biên bản.

d) Ban Thẩm tra tư cách đại biểu (đối với đại hội đại biểu)

Báo cáo.

e) Ban Kiểm phiếu

Báo cáo.

2- Ban Chấp hành đảng bộ cơ sở ban hành

– Nghị quyết.

– Quyết định.

– Kết luận.

– Quy chế.

– Quy định.

– Thông báo.

– Báo cáo.

– Kế hoạch.

– Quy hoạch.

– Chương trình.

– Đề án.

– Phương án.

– Dự án.

– Tờ trình.

– Công văn.

– Biên bản.

3- Ban Thường vụ đảng ủy cơ sở ban hành

– Nghị quyết.

– Quyết định.

– Kết luận.

– Quy định.

– Thông báo.

– Báo cáo.

– Kế hoạch.

– Quy hoạch.

– Chương trình.

– Đề án.

– Phương án.

– Dự án.

– Tờ trình.

– Công văn

– Biên bản.

4-Chi bộ cơ sở và chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở ban hành

a) Đại hội

– Nghị quyết

– Chương trình

– Công văn.

– Biên bản.

b) Chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận

– Nghị quyết.

– Quyết định

– Báo cáo.

– Kế hoạch.

– Quy hoạch.

– Chương trình.

– Đề án.

– Phương án.

– Dự án.

-Tờ trình

– Công văn.

– Biên bản.

c) Đảng ủy bộ phận

– Nghị quyết.

– Quyết định.

– Quy chế.

– Báo cáo.

– Kế hoạch.

– Quy hoạch.

– Chương trình.

– Đề án.

– Phương án.

– Dự án.

– Tờ trình.

– Công văn.

– Biên bản.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0