Sổ tay điện tử

Docly Child

Các thành phần thể thức

Ước tính thời gian nghiên cứu: 2 phút Tác giả

CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC

—–

I. Các thành phần thể thức bắt buộc

Các thành phần thể thức bắt buộc trong văn bản chính thức của Đảng được quy định tại Điều 15 Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cụ thể:

1- Tiêu đề “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”.

2- Tên cơ quan ban hành văn bản.

3- Số và ký hiệu văn bản.

4- Địa danh và ngày tháng năm ban hành văn bản.

5- Tên loại văn bản và trích yếu nội dung văn bản.

6- Phần nội dung văn bản.

7- Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền.

8- Dấu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

9- Nơi nhận văn bản.

II. Các thành phần thể thức bổ sung

Ngoài các thành phần thể thức bắt buộc được quy định tại Điều 15, đối với từng văn bản cụ thể tùy theo nội dung và tính chất, tại Điều 16 Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định có thể bổ sung các thành phần thể thức sau đây:

1- Dấu chỉ mức độ mật (mật, tối mật, tuyệt mật).

2- Dấu chỉ mức độ khẩn (khẩn, thượng khẩn, hỏa tốc hẹn giờ).

3- Các chỉ dẫn về phạm vi phổ biến, giao dịch, bản thảo và tài liệu hội nghị.

Các thành phần thể thức bổ sung do người ký văn bản quyết định.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0