Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu thông báo kết luận (của chi bộ)

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 1357 lượt xem Tác giả

MẪU THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA CHI BỘ VỀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐẢNG VIÊN

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0