Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu kế hoạch (của chi bộ)

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 203 lượt xem Tác giả

MẪU KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO CỦA CHI BỘ ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0