Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu kế hoạch kiểm tra, giám sát 03

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 1142 lượt xem Tác giả

MẪU KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA UBKT ĐẢNG ỦY CƠ SỞ

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0