Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu kế hoạch kiểm tra, giám sát 02

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 3051 lượt xem Tác giả

MẪU KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ

(Download mẫu tại đây)

——

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0