Sổ tay điện tử

Docly Child

Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 190 lượt xem Tác giả

KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

—–

Việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực hiện theo Quy định số 19-QĐi/TU ngày 22/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó, việc khen thưởng của các tổ chức đảng ở cơ sở được quy định như sau:

1. Khen thưởng định kỳ.

2. Khen thưởng đột xuất.

 

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0